Kommunens krisberedskap

Huddinge kommun har en särskild organisation och beredskap för att hantera en krissituation eller en extraordinär händelse som till exempel en storbrand med evakuering eller en trafikolycka med flera skadade. En kris kan också handla om ett skadat vattenledningsnät med odrickbart vatten eller stora störningar i el- och fjärrvärmeleveranser.

Krisledning

Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och vid höjd beredskap är det kommunstyrelsen som svarar för ledningen av verksamheten.

Reglemente för krisledningsnämnden (17 kB)

POSOM-organisationen

POSOM står för Psykiskt Och Socialt Omhändertagande. POSOM kallas in vid större olyckshändelser och katastrofer, där samhällets ordinarie resurser ofta inte räcker till.

Socialtjänsten ansvarar för att ordna uppsamlingsplats, inkvartering, utspisning, tolk, transporter för enskilda individer och möjliggöra kommunikation med anhöriga.

Krisplanering för verksamheterna

Varje nämnd ansvarar för att det finns en planering vid kriser och katastrofer inom det egna verksamhetsområdet.

För socialtjänst, barnomsorg, grundskola, äldre- och handikappomsorg samt miljö- och hälsoskydd ska det finnas en planering för de verksamheter som alltid ska fungera.

Kontakta respektive förvaltning om du vill veta mer  

Frivillig resursgrupp

Kommunen samarbetar med Huddinge civilförsvarsförening om frivillig resursgrupp (FRG).

FRG kan bland annat hjälpa till med transporter, praktisk förstärkning inom barnomsorg, skola, äldreomsorg och teknisk förvaltning utifrån givna direktiv.

Resursgruppen kan också hjälpa till att dela ut flygblad med kommunens information.

Information om frivillig resursgrupp (FRG) (61 kB)

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Vid allvarliga händelser där allmänheten kan utsättas för fara, eller där det finns behov av att snabbt få ut information, finns varningssystemet Viktigt meddelande till allmänheten, VMA.

Signalen "Viktigt meddelande till allmänheten" ljuder under 7 sekunder med 14 sekunders mellanrum. Larmet upprepas i minst två minuter.

När du hör signalen ska du:

  • gå inomhus
  • stänga dörrar, fönster och ventiler
  • lyssna på radion, främst P4 – lokalradion

Signalen "Faran över" kan sändas efter inträffad händelse. Den signalen är en 30 sekunder lång ton.

Uppdaterad 16 maj 2018

Var informationen till din hjälp?