Rosenhillskolans rektorsområde

Rosenhillskolans rektorsområde består av enheterna Lindskolan, Tal- och språkklasserna, ASD-klasserna och Sjukhusskolan. Gemensamt för deras elever är att de alla är i behov av särskilt stöd. Det är ett kommunalt rektorsområde och ligger i Flemingsberg.

Tal- och språkklasserna (ToS) 

Tal- och språkklasserna är särskilda undervisningsgrupper (SU-grupper) för åk 1-9. Gemensamt för våra elever är att de har en, av logoped, diagnostiserad språkstörning. Eleverna placeras läsårsvis på uppdrag av elevens hemskolerektor som finansierar platsen. Majoriteten av eleverna kommer från Huddinge kommun.

Personaltätheten är hög och klasserna små, i snitt 9-10. I klasserna arbetar lärare, fritidspedagog/förskollärare och talpedagog/speciallärare/specialpedagog. 

Våra pedagoger har en stor erfarenhet och gedigen kunskap inom tal- och språk området.

Det är hemskolerektor som söker plats i SU-grupp.

Lindskolan - Grundsärskola inklusive träningsskola

Lindskolan är en kommunövergripande grundsärskola för elever med autism och autismliknande tillstånd och består av en förskoleklass samt årskurs 1-9. Arbetssättet som hela skolan använder sig av är tydliggörande pedagogik och skolan har en hög bemanning för att kunna möta varje elevs individuella behov. I ett spår arbetar vi med Tillämpad Beteende Anlays, TBA-inriktning.

Ansökan till grundsärskola administreras centralt av Skolstöd i Huddinge kommun.

ASD-klasserna

I augusti 2015 startades en ny särskild undervisningsgrupp (SU-grupp) på Rosenhillskolan för elever med diagnos inom ASD (diagnos inom autismspektrum). 

Vi lägger stort fokus vid att arbeta med elevernas sociala utveckling.

Vidare är stödstrukturer i undervisningsmiljön viktigt för att ge eleverna verktyg under hela skoldagen varför stor vikt har lagts vid utformandet av klassrum och övriga lokaler.
Det är hemskolerektor som söker plats i SU-grupp.

Sjukhusskolan

Sjukhusskolan vänder sig till elever som vårdas på sjukhus och går i grundskolan eller gymnasiet. Eleverna ska få en kontinuitet i sitt skolarbete och kunna fortsätta i ordinarie klass med åldersadekvata kunskapsmål efter sjukdomstiden. Två heltidsanställda pedagoger har arbetat med undervisningen läsåret 16/17.


Notering: Verksamhetspresentationen ovan är skriven av skolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kontakt Rosenhillskolans rektorsområde

Uppdaterad 24 januari 2019

Var informationen till din hjälp?