Elevhälsan - Trygghet & Studiero

På Glömstaskolan har vi en prioriterad elevhälsa, där vi arbetar parallellt i två olika team, elevhälsoteamet och trygghetsteamet. Vår vision är att varje elev på Glömstaskolan ska utvecklas och nå sin fulla potential. Vi ska arbeta utifrån en helhetssyn på varje elevs lärande och utveckling, där mående, sociala sammanhang och kunskapsinlärning hänger ihop, och är beroende av varandra. Våra tre ledord, Kunskap, Trygghet och Hälsa, visar oss vägen i det systematiska kvalitetsarbetet med att göra Glömstaskolan till en plats att lära, och växa på för alla våra elever.

1. Chef elevhälsan

Alexandra Woxlin är chef för elevhälsan, vilket innebär att hon av rektor har det delgerade ansvaret för att leda elevhälsoteamets arbete på Glömstaskolan. Alexandra är föräldraledig 2019, och då leder rektor elevhälsoteamets arbete.

Telefon: 08-535 331 08                    

E-post: alexandra.woxlin@huddinge.se


2. Skolsköterska

Skolsköterskans arbetstider är: 

Mån-fre 07.45-16.15

Varannan torsdag kl. 08.00 – 12.00

  • Skolhälsovården kallas numera EMI, elevhälsans medicinska insatser, och ingår i den samlade elevhälsan, som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser i skolan. Vid skolstart tar EMI över ansvaret med att följa barnens hälsoutveckling från barnhälsovården (BVC).
  • Skolsköterskans uppdrag, enligt skollagen och socialstyrelsens riktlinjer, är att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att följa elevens hälsa, utveckling, skolmiljö och livsstil. Som förälder är du en viktig samarbetspartner.
  • Som all annan personal inom hälso- och sjukvård har skolsköterskan tystnadsplikt.
  • Tid till skolläkaren bokas genom mig.
  • Skolsköterskan träffar alla elever regelbundet för hälsoundersökning, hälsosamtal och vaccinationer.
  • Skolsköterskan erbjuder även hälsorådgivning, enkla sjukvårdsinsatser, telefonrådgivning samt vägledning till övrig sjukvård. Skolsköterskan erbjuder dock inte motsvarande vård som Vårdcentralen gör.
  • Hälsobesök erbjuds i förskoleklass, åk 2, 4, 6 och 8.
  • Vaccinationer erbjuds enligt det svenska vaccinationsprogrammet i åk 2, 5 och 8, samt komplettering vid behov.
  • Mer om skolhälsovården i Huddinge: https://www.huddinge.se/forskola-och-skola/stod-och-elevhalsa/medicinsk-elevhalsa-i-skolan/
  • Mer om vaccination: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationsprogram/allmant-program-for-barn/

Välkommen att kontakta Sophie för frågor!

Telefon: 08-535 331 09         

Sms: 070-198 26 74           

E-post: sophie.hagman@huddinge.se 

 


3. Kurator

 

 


4. Skolpsykolog


5. Skolläkare


6. Speciallärare

 

 


7. Trygghetsteam


8. Nolltolerans mot kränkande behandling

I Huddinge kommuns skolor är det nolltolerans mot kränkade behandling. Alla elever ska ha en trygg skolvardag. Vår skola anmäler, utreder, åtgärdar och följer upp all kränkande behandling. 

Skolan har en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som beskriver hur vi jobbar främjande och förebyggande med frågorna.

I Huddinge kommun finns stöd och rutiner för hur arbetet med att utreda och dokumentera kränkande behandling går till.

Läs mer om Huddinge kommuns arbete med nolltolerans mot kränkningar och trakasserier i skolan.


9. Studiero


Uppdaterad 5 februari 2019

Var informationen till din hjälp?