Detaljplan för Svarven 11 inom kommundelen Länna, Huddinge kommun, kungörelse

19-01-09

Anslaget den 9 januari 2019.

Nu är en ny detaljplan för Svarven 11 på granskning. Det innebär att du nu har en sista möjlighet att tycka till om förslaget innan det går till politikerna för beslut om antagande.

Kartbild över fastigheten Svarven 11 inom kommundelen Länna

Vad innebär den nya detaljplanen?

Den nya detaljplanen innebär att det, utöver den nuvarande användningen som är industri, också tillåts att använda fastigheten för kontor och handel. Detta bedöms inte medföra sådan yttre påverkan på byggnaden eller på miljön att den inte är förenlig med syftet med utvecklingen i området.

Förslaget stämmer överens med kommunens Översiktsplan 2030. Den kan du läsa mer om på www.huddinge.se/oversiktsplan 

Du hittar alla planhandlingar på www.huddinge.se/svarven11.

Du kan också se alla handlingar på kommunens servicecenter på Sjödalstorget 13 i Huddinge centrum.

Lämna dina synpunkter

Detaljplanen är på granskning mellan den 9 januari och 25 januari 2019. 

Vi behöver dina synpunkter skriftligen senast den 25 januari 2019. Skicka dem gärna via e-post till plan@huddinge.se. Det går också bra med brev till:

Huddinge kommun
Plansektionen
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

Ange planärendets namn, diarienummer NBN-2016/4435 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt.

Om du inte har framfört skriftliga synpunkter senast under granskningen kan du förlora rätten att överklaga ett beslut om planen.

Mer information och kontakt

Om du har frågor kan du kontakta planarkitekt Anna Lennartsson.
Telefon 08-535 364 95
E-post anna.lennartsson@huddinge.se

Uppdaterad 10 januari 2019

Var informationen till din hjälp?