Prioriterade åtgärder för renare sjöar

Vi genomför åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i Huddinges sjöar, men med ett särskilt fokus på Trehörningen och Orlången. Utan åtgärder ökar risken för övergödning och förorening, eftersom främst dagvatten (regn- och smältvatten) drar med sig föroreningar till sjöarna.

När vattnet blir renare i Trehörningen och Orlången blir vattenkvaliteten nedströms i Ågestasjön, Magelungen och Drevviken också bättre, eftersom sjöarna sitter ihop med mellanliggande vattendrag.

Aktuellt

Du kan lämna synpunkter till SVOA, till och med den 21 december 2018. 

Metoden

Med hjälp av metoden, fällning med aluminiumklorid, binds fosforn i den fria vattenmassan så att den inte längre kan bidra till övergödningen. Det ger lägre fosforhalter i vattnet, minskar algblomningarna och ger en synlig positiv effekt på vattenkvaliteten med ett ökat siktdjup.

Synpunkter

Du har också möjlighet att lämna synpunkter. Skriftliga synpunkter ska vara inkomna senast den 21 dec. Märk med diarienummer 18MB1498 och skicka med e-post till registraturet@svoa.se

Bakgrund

År 2015 antog kommunfullmäktige i Stockholms stad ”Handlingsplan för god vattenstatus”. Denna handlingsplan anger vägen för att nå god vattenstatus i våra sjöar och vattendrag, något vi enligt EU:s vattendirektiv ska göra. Åtgärder inom ramen för de lokala åtgärdsprogrammen är ett viktigt led i detta arbete. Inför åtgärderna kommer Stockholm Vatten och Avfall att hålla ett formellt samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) med Länsstyrelsen i Stockholms län.

Har du frågor, vänligen kontakta:

Johanna Petterson, Huddinge kommun tel: 08-535 364 91

Fred Erlandsson, Stockholm Vatten och Avfall tel: 08-522 124 87

Hillevi Virgin, Miljöförvaltningen Stockholm stad tel: 08-508 28 191

Åtgärder under 2018

 • Tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) ska kommunen göra en anläggning för att rena dagvattnet från fosfor vid Trehörningen i närheten av Storängen. Det ursprungliga förslaget på dagvattenanläggning kan inte genomföras och nu arbetar SVOA med att ta fram nya förslag på anläggningar.
  Förutom en dagvattenreningsanläggning blir området ett grönskande rekreationsområde med grillplats, vilobänkar, picknickbord, bättre gångstigar och belysning. I september och oktober genomförs delar av rekreationsåtgärderna på udden vid Trehörningen.

 • Vi återställer djupet i delar av Kyrkdammen med start i september.

 • Vi projekterar och söker tillstånd för en fördamm till Kyrkdammen (bygget genomförs 2019)

 • Vi gör mindre åtgärder på parkeringar och gator i centrala Huddinge under hela året.

 • Vi projekterar för åtgärder i Balingsholmsdalgången.

 • Vi gör fördjupande utredningar om till exempel dagvattendammar i Flemingsbergsvikens avrinningsområde.

 • Vi gör fördjupande utredningar om dagvattendammar i Ebbadalsdiket.

 • Vi genomför tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall och Stockholm stad en informationssatsning kopplat till våra sjöar.

Följ åtgärdsarbetet på Huddinges miljöbarometer. Åtgärderna ligger i en flik under respektive sjö.

Läs mer på miljöbarometern

Åtgärdsplaner

Åtgärdsplanerna är framtagna i samarbete med Stockholm Vatten och Tyresåns vattenvårdsförbund. Åtgärderna för Trehörningen beräknas kosta 35 miljoner kronor och åtgärderna för Orlången beräknas kosta 24,5 miljoner kronor.

Åtgärdsplan för Trehörningen

Åtgärdsplan för Orlången

Fler åtgärdsplaner på gång

Tillsammans med grannkommunerna och Stockholm Vatten och Avfall pågår arbete med flera åtgärdsplaner för Långsjön, Magelungen, Forsån och Drevviken.

Kontakta servicecenter

Avvikande öppettider

Öppet

Servicecenter är öppet som vanligt följande dagar men har lunchstängt klockan 12.00–13.00:

 • 27, 28 december
 • 2-4 januari
Stängt

Följande dagar har servicecenter stängt:

 • 24-26 december
 • 31 december
 • 1 januari

Stängt på grund av flytt till nya lokaler på Patron Pehrs väg 6:

 • 11 januari
 • 14 januari

Öppettider telefon

Måndag–onsdag 9.00-17.00
Torsdag 10.00-18.30
Fredag 9.00-15.00

Öppettider besök

Huddinge: Sjödalstorget 13
Måndag–onsdag 10.00-17.00
Torsdag 10.00-18.30
Fredag 10.00-15.00

Skogås: Skogås bibliotek, Skogås torg 7-9
Öppettider: måndagar och onsdagar 13.30-17.00.
Stängt onsdag den 2 januari.

Vårby: Familjecentralen i Centrumhuset Vårby gård, övre plan, Vårby allé 14.
Öppettider: tisdagar 9.00-16.00. Lunchstängt 12.00-13.00.

Uppdaterad 14 december 2018

Var informationen till din hjälp?