Gator som ska få ny asfalt

Beläggningsarbete 2018-2020

Under vintern 2018 har en ny process och inriktning tagits fram för planering av asfaltering av kommunens gator och gång- och cykelvägar. Denna har beslutats av Natur- och byggnadsnämnden i april 2018. Urvalet av vägar baseras på en inventering av kommunens gator som gjordes 2014 till 2015 och gång- och cykelvägar som genomfördes 2017.

Stort behov av underhåll

Vid inventering kontrolleras vägens skick och hur länge varje gata beräknas hålla. Resultatet visar att många gator i kommunen har ett stort behov av underhåll.

Hur har vi prioriterat? Urval och fördelning av resurser

Kommunens investeringspengar för 2018 räcker inte till för att åtgärda alla gator med brister utan ett urval har gjorts där vi utgått från hur skicket på varje gata i varje kommundel ser ut. Arbetet med att åtgärda resterande gator kommer att fortsätta under de kommande åren.

Fördelningen av resurserna har också gjorts mellan lokalgator, högtrafikerade gator och industrigator utifrån hur många gator som finns inom respektive kategori. De kommundelar med högst andel gator med underhållsbehov har valts ut för åtgärd under 2018.

Det finns även en särskild pott pengar avsatta för oförutsedda och brådskande åtgärder, till exempel större dagvattenproblem och andra investeringsprojekt. Likaså för mindre åtgärder på våra gator, till exempel lagning av potthål och vägsprickor. Årets vintersäsong har tyvärr gjort att många fler potthål och vägskador uppstått än vad som är normalt. Vi åtgärdar dem löpande under året, till största delen utifrån de felanmälningar som vi får in. Här kan du göra en felanmälan.

Arbetar områdesvis och prioriterar gator med störst behov

För att arbeta så effektivt som möjligt utför vi beläggningsarbete på de gator som har störst behov av åtgärd inom en och samma kommundel och inom samma tidsperiod. Då minskar vi störningen för boende och trafikanter och behöver inte återvända flera gånger till samma område.

Beläggningsarbete på gång och cykelvägar

Vi prioriterar de gång och cykelvägar som ingår i kommunens regionala stråk och börjar med de sträckor som under vintersäsongen 2018 till 2019 kommer att vara med i projekt med sopsaltning med målet att förbättra för vintercykling.

Planen kan justeras

Det är svårt att exakt uppskatta kostnader för beläggningsarbete och därför är inte genomförandet av beläggningsplanen låst mellan de olika åren. Det innebär i praktiken att om kostnaderna för genomförandet av planen för 2018 blir billigare än beräknat så kan arbetena med 2019 års beläggning påbörjas redan 2018 och tvärtom. Uppgifterna om vilka gator som kommer åtgärdas i år är därför preliminär och kan ändras. Planen revideras årligen av Natur- och byggnadsnämnden. För de gator eller områden som inte räknas upp nedan men som är i behov av åtgärder kommer planen för 2019 att läggas ut när årets arbeten är klara.

När under året asfalterar vi?

Asfaltering pågår från maj till november. Vi kan inte ge en exakt uppgift när vi asfalterar varje gata, det beror på hur omfattande åtgärderna är och därmed hur lång tid arbetet tar för varje gata. I listan längre ned syns en ungefärlig tidsordning för de gator vi asfalterar i år.

Vi informerar boende om tidpunkt för asfaltering

Ungefär en vecka innan asfalteringsarbetet börjar får du som bor i området information i brevlådan när arbetet kommer att pågå och vad det innebär. Kontaktuppgifter till projektledare på kommunen och arbetsledare hos entreprenör kommer stå på informationslapparna.

Kommundelar som får ny asfalt 2018

Vi asfalterar i Segeltorp, Glömsta, Gladö-Lissma, Loviseberg, Högmora, Glömsta och Snättringe. Observera att  gatorna i varje område listas i alfabetiskt ordning, inte i utförarordning.

Gator som får ny asfalt 2018

Snättringe

Advokatstigen
Gesällvägen
Huldrestigen
Husmansvägen
Prästskogsvägen
Ängvägen

Segeltorp

Chronas Väg
Badstigen
Klintvägen
Morsstigen
Nämndemansvägen
Skogshemsvägen
Snäckstigen
Snäckvägen
Snättringevägen
Staffansvägen
Ymervägen

Glömsta

Dammtorpsvägen
Eijravägen
Elektronvägen
Erik Pukes väg 1-6
Lillerudsvägen
Lövstavägen
Oskarsvägen
Peter Pans väg
Sibyllavägen
Sigvardsvägen
Utsiktsgränd

Loviseberg

Häggstavägen

Högmora

Greve Mörners väg
Peder Smedhs väg
Ågestabron
Åldermansvägen

Gladö-Lissma

Sundby gårdsväg

Kontaktperson

Eric Sjöblom

Projektledare och ansvarig för beläggningsarbete

08-53530000

Uppdaterad 1 juli 2018

Var informationen till din hjälp?