Vibrationer från trafik

Om du som fastighetsägare tycker att ditt hus skakar på grund av trafikvibrationer kan du anlita ett företag som utför vibrationsmätningar. Det kostar cirka 8 000−25 000 kronor beroende på mätperiodens längd och rapportutförande. 

Om vibrationerna är mer än 1 mm/sekunden (gränsvärdet för måttlig störning) så betalar kommunen för mätningen och utreder orsaken till vibrationerna.

Mätning enligt standard

För mätning hänvisas till den svensk standarden SS 460 48 61, ”Mätning och riktlinjer för bedömning av komfort i byggnader”. I standarden anges två skikt vad gäller riktvärden:

  1. Måttlig störning, 0,4-1,0 mm/sekund rms (vägd hastighet)
  2. Sannolik störning mer än 1,0 mm/sekund rms (vägd hastighet)

När riktvärdena i standarden togs fram gjordes bedömningen att mycket få människor upplever vibrationer under skiktet ”måttlig störning” som störande. Vibrationer i skiktet ”måttlig störning” ger i vissa fall anledning till klagomål. I skiktet ”sannolik störning” är vibrationerna kännbara och upplevs av många som störande.

Åtgärder

Om utredningen visar att den åtgärd som krävs är av mindre omfattning så genomförs den under pågående budgetår. En åtgärd som kräver större vägombyggnad genomförs nästa år om projektet ryms i budgeten för aktuellt år.

Uppdaterad 14 maj 2018

Var informationen till din hjälp?