Beslut att tomt i Stortorp måste städas

18-08-01

Kommunen har beslutat att en tomt i Stortorp måste städas av det företag som rivit ett gammalt hus på tomten. Detta eftersom de fortfarande inte uppfyllt kommunens krav för att få återuppta arbetet. Beslutet är nu överklagat till länsstyrelsen.

Kommunen blev i juli 2017 ett flertal gånger kontaktad av boende kring en tomt i Stortorp där rivningsarbetet av ett gammalt hus orsakade stora störningar. I augusti 2017 stoppades rivningsarbetet eftersom det ansvariga företaget inte hade uppfyllt kommunens krav. Bland annat krävde kommunen att en ny kontrollansvarig skulle utses och en ny kontrollplan skulle skickas in till kommunen. Företaget som ansvarar för rivningsarbetet har fortfarande inte gjort detta. Därmed kvarstår rivningsförbudet. Rivningsrester ligger fortfarande kvar på tomten och stör de omkringboende.

– Vi har väntat på att företaget ska uppfylla de krav som vi ställer. Nu har det gått så lång tid att vi förelagt fastighetsägaren och byggherren att städa tomten från kvarvarande rivningsavfall. Om de inte gör det kommer de få ett vite, säger Jan Casserstedt, jurist på miljötillsynsavdelningen på Natur- och byggnadsförvaltningen.

Städningen ska genomföras från och med oktober för att minska de störningar som städningen i sig kan medföra för de omkringboende.

Efter delgivning av beslutet har överklagan inkommit som är överlämnat till länsstyrelsen för handläggning.

Bakgrund
Rivningslov för ett äldre enbostadshus och bygglov för ett nytt flerbostadshus med 10 lägenheter har tidigare getts för den aktuella fastigheten i Stortorp. Sommaren 2017 påbörjades rivningsarbete av det gamla huset som fanns på fastigheten. Kommunen beslutade i juli 2017 om två förelägganden och i augusti 2017 stoppades rivningen. Bygglovet för flerbostadshus har överklagats och upphävts. För att bygga på tomten krävs ett nytt bygglov.

Läs nyhet från 24 augusti 2017.

Uppdaterad 1 augusti 2018

Var informationen till din hjälp?