Huddinges arbete mot segregation

18-11-09

Regeringen har infört ett nytt stöd för att arbeta mot segregation och stärka områden med socioekonomiska utmaningar. Huddinge har fått 11.5 miljoner för 2018 för att intensifiera arbetet.

Arbete mot segregation ska förbättra förutsättningarna i områden som i dag kännetecknas av stora utmaningar när det gäller exempelvis lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad.

Tre huvudspår i segregationsarbetet

En grupp med representanter från samtliga förvaltningarna har inventerat vad vi redan gör för att motverka segregation i Huddinge. Gruppen har sedan tagit fram ett förslag som fokuserar på tre huvudspår:

  • Socialt hållbar bostadsplanering
  • Tidiga och förebyggande insatser för barn och unga
  • Språkutveckling i skolan

Planering för en socialt hållbar bostadsmarknad

Huddinge kommuns arbete med att skapa boendemöjligheter för kommuninvånare med svag förankring på bostadsmarknaden behöver utvecklas.

En kommunövergripande samverkan ger  förutsättningar att verka för en blandad bebyggelse och en socialt hållbar bostadsmarknad som är öppen för alla.

Detta projekt ska stärka segregationsperspektivet och utgår från ett arbete med att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning som redan pågår.

Förebyggande insatser förhindrar utanförskap

Förebyggande insatser handlar bland annat om att öka socialtjänstens samarbete med grundskolan. Det innebär att man kan ge tidigare stöd till barn och familjer som behöver det. Fler barn och unga klarar därmed skolan och löper mindre risk att hamna i utanförskap.

Öppen kulturskola är också en viktig förebyggande insats och utökas i Vårby och Flemingsberg. Parallellt med detta kommer fysisk aktivitet pågå, båda inomhus och utomhus. Hela familjen kan delta i utomhusaktiviteter.

Genom att anställa ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden i Unga för orten rustar vi upp utemiljöer samtidigt som vi arbetar brottsförebyggande och trygghetsskapande. Vi förstärker demokratin och ökar samspel och samarbete mellan invånare genom kultur och idrott.

Språk, utveckling och delaktighet

Det pågår en långsiktig satsning på språkutveckling i Huddinge. Det finns en språkplan för att stärka likvärdigheten inom alla skolformer och ge alla barn och elever chans till språk, utveckling och delaktighet.

Här vill vi satsa ytterligare för att förstärka det arbetet som en röd tråd genom förskola, grundskola till gymnasium och vuxenutbildning.

Syftet är säkerställa att alla elever i Huddinge kommuns skolor ges likvärdiga förutsättningar att utveckla sitt språk och därmed får förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt

Nulägesanalys av segregationsfrågan

Huddinge kommun har också fått 300 000 kronor från Delegationen mot segregation för att ta fram en nulägesanalys över segregationsfrågan i Huddinge.

Analysen ska innehålla statistik över jämlik styrning och producera en skriftlig rapport om den övergripande samordningen av arbetet med att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå.

Mer information om den statliga satsningen:

Delmoslänk till annan webbplats

Tillväxtverketlänk till annan webbplats

Uppdaterad 9 november 2018

Var informationen till din hjälp?